Handelsbetingelser for Dansk Søvnapnø Forening

 

Her kan du læse forretningsbetingelserne for medlemskab af Dansk Søvnapnø Forening

 

 1. FORENINGENS JURIDISKE IDENTITET OG KONTAKTOPLYSNINGER

1.1 Foreningens identitet og kontaktoplysninger er: 

Navn: Dansk Søvnapnø Forening (DSF)

Foreningstype: Patientforening

Formål: Foreningens formål er at fremme kendskabet til Søvnapnø og at arbejde til fordel for mennesker, der er ramt af Søvnapnø eller hermed beslægtede sygdomme.

Adresse: Bellmans 26, 2100 København Ø 

Telefon: 35424126 

E-mail: snork@snorker.dk

Hjemmeside: www.søvnapnø.dk  

CVR nr.: 27098606

2. HVEM KAN BLIVE MEDLEM

2.1 Som medlem af foreningen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der har interesse i foreningens formål

2.2 Bestyrelsen kan dog med en skriftlig begrundelse afvise en indmeldelse, hvis den finder, at medlemmets hensigter og/eller interesser strider mod foreningens formål og/eller interesser.

2.3 Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem,

•    som den finder i alvorlig grad modarbejder foreningens formål eller interesser, eller

•    hvis medlemskab er egnet til at forringe foreningens anseelse, eller

•    som efter gentagne påmindelser ikke har betalt alt skyldigt kontingent.

Eksklusionen har virkning fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning og skal uden unødigt ophold følges af en skriftlig begrundelse til medlemmet. Medlemmet har ret til at indbringe eksklusionen til prøvelse ved den næstfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Denne ret har ikke opsættende virkning for eksklusionen.

Vi henviser i øvrigt til foreningens vedtægter.

 

3. MEDLEMSINDMELDELSE

3.1 Nærværende indmeldelse gælder for den valgte medlemskategori,

Der er følgende medlemskategorier: Almindeligt medlemskab, Familie medlemskab og Støtte medlemskab

3.2 Det er muligt at skifte medlemskategori, hvis betingelserne for den valgte medlemskategori er opfyldt

4. BETALING

4.1 Hvis du melder dig ind til en nedsat kontingentrate som led i en kampagne, gælder rabatten alene i den oplyste kontingentperiode. Herefter fortsætter dit medlemskab til DSF´s almindelige kontingentsatser, som du kan finde på medlem.snorker.dk/indmeld.

4.2 Betaling af kontingent sker med Dankort, Visa Dankort, Master Card eller Mobilepay. Der opkræves ingen gebyrer ved betaling med betalingskort eller mobilepay. Det er også muligt at tilmelde fremtidige kontingent betalinger til PBS.

4.3 Dit medlemskab træder i kraft ved betaling. Hvis du fortryder dit medlemskab inden udløbet af fortrydelsesfristen på 8 dage, tilbagebetales det fulde beløb. Se pkt. 6 nedenfor

4.4 Kontingentsatserne er angivet i danske kroner.

5. TILMELDING OG BETALING TIL ARRANGEMENTER

Tilmelding og betaling til DSF´s arrangementer er bindende. Indbetalte beløb refunderes ikke.

6. AFTALENS VARIGHED OG OPSIGELSE

6.1 Dit medlemskab er en løbende aftale, der fortsætter, indtil det opsiges af dig.

6.2 Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab ved skriftlig henvendelse til DSFs sekretariat på snork@snorker.dk

6.3 Indbetalt kontingent refunderes ikke i tilfælde af opsigelse.

6.4 Ændring af et medlemskab kan ske ved kontakt til DSFs sekretariat på snork@snorker.dk eller tlf. 354244126. 

7. FORTRYDELSESRET

7.1 Du kan uden begrundelse fortryde din tegning af medlemskab inden for 8 dage efter indmeldelsesdato. Fortrydelsesfristen udløber herefter.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

7.2 Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til DSF´s sekretariat. Dette kan du gøre ved at sende en e-mail til snork@snorker.dk, hvor du oplyser, at du fortryder din indmelding.

 

8. VILKÅRSÆNDRINGER

8.1 Kontingentsatserne ændres alene på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning eller hvis lovgivningen påbyder.

9. ÆNDRING AF DINE KONTAKTOPLYSNINGER

9.1 Ved indmeldelse vælger du, hvilken type medlemskab du ønsker. Når du har valgt medlemskabet, vil du blive bedt om at oprette dig med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, region, ønsker du elektronisk post, har du søvnapnø og fødselsår.  Det er vigtigt, at du udfylder dette korrekt, bl.a. fordi DSF sender nyhedsbreve, indkaldelse til generalforsamlinger og vilkårsændringer til den e-mailadresse, som du opgiver.

9.2 Ændringer i dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og fysisk adresse, skal oplyses DSF hurtigst muligt efter ændringen. Det kan du gøre ved henvendelse til vores sekretariat

9.3 Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager informationer m.v og vigtige meddelelser fra DSF, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger.  

10. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

10.1 Ved indmelding oplyser du navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

10.2 Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse benyttes til at kontakte dig som medlem. Vi kontakter dig blandt andet, når vi indkalder til generalforsamlingen, sender mødereferater eller hvis der sker ændringer i dit medlemskab. Oplysningerne er nødvendige for at vi kan betjene dig som medlem. Efter udmeldelse sletter vi dine medlemsoplysninger efter 2 år 

10.3 Betalingskort oplysningerne benyttes ved kontingentbetaling. Dette sker for at gøre det enkelt for dig som eksisterende og kommende medlem af Dansk Søvnapnø Forening og for at lette medlemsadministrationen. Betalingskort oplysninger slettes straks medlemmet udmelder sig.

10.4 Du har som medlem til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke informationer Dansk Søvnapnø Forening har om dig. Du har ligeledes ret til at få slettet eller rettet oplysningerne, hvis de ikke er korrekte.

10.5 Ved din indmeldelse giver du dit samtykke til, at Dansk Søvnapnø Forening må behandle dine person- og kortoplysninger. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved henvendelse til sekretariatet på snork@snorker.dk.

10.6 Hvis du mener, at foreningen har misligholdt sine forpligtelser i forhold til behandling af dine personoplysninger, skal din klage sendes til snork@snorker.dk. Derudover henviser vi til Datatilsynets klagevejledning:

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Telefon: 33193200
E-mail: 
dt@datatilsynet.dk

 11. ANSVARSFRASKRIVELSE

11.1 DSF påtager sig ikke ansvar for de på hjemmesiden værende takster, ej heller for følger af de henvisninger og råd, der gives på hjemmesiden. DSF forsøger så vidt mulig at benytte sig af råd og henvisninger givet af myndigheder og sagkundskaben, men i visse tilfælde, f.eks. i forbindelse med patienthistorier og gode råd har vi ikke myndigheder eller sagkundskaben bag os, men kun erfaring og sund fornuft.

11.2 DSF er uden ansvar for forhold, der ligger uden for DSF´s kontrol.

12. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

12.1 Alle rettigheder til indhold på søvnapnø.dk tilhører DSF eller DSF´s samarbejdspartnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentning af skriftlig tilladelse.

 13. OM BRUG AF søvnapnø.dk

13.1 Oplever du problemer med at logge ind på medlem.dsf.dk efter indmeldelsen eller på andre tidspunkter, bedes du henvende dig til DSFs sekretariat på snork@snorker.dk eller tlf. 35424126. Husk at oplyse medlemsnummer ved henvendelse.

14. COOKIES

14.1 DSF benytter sig af cookies for at forbedre din oplevelse på hjemmesiden. Cookies identificer din computer og tillader at siden husker dine personlige indstillinger. Hjemmesiden vil i mange tilfælde ikke fungere optimalt, hvis du har slået cookies fra i din web-browser. 

15. OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

15.1 Hvis du er utilfreds med DSFs håndtering af dit medlemskab eller andet, skal du kontakte DSF på tlf. 35424126 eller via mail til snork@snorker.dk. 

15.2 Du har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.